На головну сторінку

Початкові наукові ідеї

Технологія модульного навчання

Модульна технологія перетворює освітній процес так, що учень самостійно (повністю або частково) навчається по цільовій індивідуалізованій програмі.

Серцевина модульного навчання - учбовий модуль, що включає: закінчений блок інформації, цільову програму дій учня; рекомендації (ради) викладача по її успішній реалізації.

Модульна технологія забезпечує індивідуалізацію навчання: за змістом навчання, по темпу засвоєння, по рівню самостійності, по методах і способах вчення, по способах контролю і самоконтроля.

Принципові отличиямодульного навчання від інших систем складаються в наступному:

1) зміст навчання представляється в закінчених самостійних комплексах, засвоєння яких здійснюється відповідно до поставленої мети. Мета формується для учня і має вказівку не тільки на об'єм змісту, що вивчається, але і на рівні його засвоєння. Крім того, учень отримує від викладача раду в письмовій формі, як раціонально діяти;

2) змінюється форма спілкування викладача з учнями. Воно здійснюється через модулі і, безумовно, реалізовується процес індивідуального спілкування керованого і керуючого;

3) учень працює максимум часу самостійно, вчиться целеполаганию, самопланированию, самоорганизації і самоконтролю;

4) відсутня проблема індивідуального консультування, дозованій допомозі учнем.

Мета модульного навчання- сприяння розвитку самостійності учнів, їх умінню працювати з урахуванням індивідуальних способів опрацювання учбового матеріалу.

1. Модульне навчання базується на деятельностном принципі: тільки тоді учбовий зміст усвідомлено засвоюється, коли воно стає предметом активних дій учня, причому не епізодичних, а системних. Тому, розробляючи завдання, викладач спирається на склад вчення, орієнтує школярів на мету учбової діяльності, вмотивовує її прийняття, визначає систему учнівського самоконтроля і самооценки, забезпечуючи, таким чином, самоуправляемий рефлексивний освітній процес.

2. Модульна технологія будується на ідеях розвиваючого навчання: якщо школяр виконує завдання за дозованою допомогою викладача або однокласників (підбадьорення, вказівка орієнтира і т. п.), він знаходиться в зоні свого найближчого розвитку. Такий підхід сприяє дозріванню функцій психіки дитини: те, що сьогодні він робить за допомогою інших, завтра зможе сам, т. е. один цикл завершується, учень переходить в зону актуального розвитку, і виток розкручується на новому рівні.

У модульному навчанні це реалізовується за допомогою диференціації змісту і дози допомоги учню, а також організації учбової діяльності в різних формах (індивідуальної, групової, в парах постійного і змінного складу).

3. У основі модульної технології знаходиться і програмоване навчання. Чіткість і логічність дій, активність і самостійність учня, індивідуалізований темп роботи, регулярна звірка результатів (проміжних і підсумкових), самоконтроль і взаємоконтроль - ці риси програмованого підходу властиві і технології модульного навчання.

4. Інтенсивний характер технології вимагає оптимізації процесу навчання, т. е. досягнення найкращого результату з найменшою витратою сил, часу і коштів.

Система дій викладача і учня полягає в послідовності

Послідовність дій викладача при складанні модуля.При розробці модулів потрібно вийти з відомих принципів:

- приватні дидактичні цілі учбових елементів в своїй сукупності забезпечують досягнення інтегрованої мети модуля; реалізація інтегрованих цілей всіх модулів в свою чергу приводить до комплексної дидактичної мети модульної програми;

- реалізований зворотний зв'язок - основа керованості і контрольованість процесу засвоєння знань. При цьому вхідний і вихідний контроль більш жорсткий, здійснюється викладачем, а поточний і проміжний (на стику учбових елементів) - м'який, проходить у вигляді саме- і взаємоконтроля учнів;

- учбовий і дидактичний матеріал викладається доступно, конкретно, виразно, в діалоговій формі;

- при побудові модуля дотримується логіка засвоєння учнями знань: сприйняття, осмислення, запам'ятовування, застосування, узагальнення і систематизація;

- структура модуля повинна відповідати логіці учбового заняття того або інакшого типу.

Діяльність учнів проходить в зоні його найближчого розвитку; орієнтована на самоврядування і взаимоуправление, формує навики спілкування; дає можливість раціонально розподіляти час; реалізовує рефлексивние здібності учня на кожному занятті.

Змінюється принципово діяльність викладача. Його головна задача - розробити модульну програму, самі модулі, а на занятті він вмотивовує, організує, координує, консультує, контролює, т. е., використовуючи потенціал модульного навчання, здійснює рефлексивное управління навчанням.

Поняття про очеревину. Хід очеревини. Типи взаємовідношення органів з очеревиною /привести приклади/
Інервація м'язів тазового пояса і нижньої вільної кінцівки (сплетення, гілки, їх топографія, області шкіри і групи м'язів, ними иннервируемие).
Заборона на антиконкурентні вертикальні угоди. Загальні виключення
Бесіда з І. Ми продовжуємо читати казку. Від'їзд Беати і останнє напуття їй І. і Франциська 9 сторінка
Вступ 5 сторінка

© ni.biz.ua - портал навчальної інформації