На головну сторінку

Теми №№ 5-6

161. Які «революції» сталися в Європі епохи Відродження?

а) землеробська

б) енергетична

в) технічна

г) урбаністична

д) продуктова

е) всі відповіді вірні

ж) вірні перші три відповіді

162. Що з'явилося первинним стимулом технологічного і технічного прогресу в епоху Відродження?

а) землеробство

б) військова справа

в) будівництво

г) побутові потреби

д) всі відповіді вірні

е) вірні перші дві відповіді

163. Основу енергетичної революції Відродження складає:

а) вітряні млини

б) водяні млини

в) застосування вугілля

г) всі відповіді вірні

д) вірні перші дві відповіді

164.«Продовольча революція», причиною якої стало плавання Колумба, привела до поширення в Європі наступних культур:

а) кукурудза

б) картопля

в) помідор

г) квасоля

д) гарбуз

е) кабачок

ж) всі відповіді вірні

з) вірні перші три відповіді

165. Велика кількість більш дешевого в порівнянні зі середніми віками металу в епоху Відродження забезпечило:

а) нові джерела сировини з колоній

б) збільшений внутрішній попит

в) освоєння доменного виробництва

г) поява мануфактури

166. Поява кількісного переконання на мир як одна з причин розвитку науки пов'язано з

а) розвитком форм натурального обміну

б) інженерними навиками храмового будівництва

в) формуванням системи грошових відносин

г) поширенням філософії Арістотеля

167. Які з вказаних нижче наукових співтовариств сформувалися в епоху Відродження?

а) платоновская Академія (Флоренція)

б) Королівське наукове суспільство (Англія)

в) Академія наук (Франція)

г) Римський клуб

д) всі відповіді вірні

е) відповідь г) не вірний

168. Який світоглядний орієнтир в епоху Відродження приводить до думки про те, що земне життя не менш важливе, ніж вічне буття душі?

а) пантеїзм

б) теїзм

в) атеїзм

г) політеїзм

169. Популярний в епоху Відродження жанр утопії відображає переконання в тому, що

а) загальне процвітання є не більш ніж мрією

б) Царство Божіє можна і потрібно будувати в земному житті

в) тільки вибрані народи зможуть побудувати справедливе суспільство

г) євангельські уявлення про справедливість є недостатніми

170. У ренесансному світорозумінні функціональною аналогією суспільства було

а) св. Грааль

б) тіло

в) Ноев ковчег

г) механізм

171. Поняття «проторенессанс» охоплює наступний період

а) XIII-XIV вв.

б) XIV-XV вв.

в) XV-XVI вв.

г) не існує такого поняття

172. Італійське Відродження в гуманітарній сфері починається з

а) відродження «золотої» латині

б) архітектурних нововведень

в) інтересу до полісного пристрою

г) розвитку атеїстичних поглядів

173. Для італійських гуманістів XIV-XV віків античність була

а) предметом критичного вивчення

б) зразком духовної і культурної діяльності

в) сферою археологічних досліджень

г) епохою простонародних забобонів і помилок

174. За способом генерації і обробки ідей для італійського Відродження гуманізм є передусім

а) соціально-філософським феноменом

б) естетичним феноменом

в) естественнонаучним феноменом

г) релігійним феноменом

175. Персонализм Ренесансу в загальному вигляді виражався в культе

а) інтелектуальної діяльності

б) духовного буття індивіда

в) матеріально-особової переваги

г) аскетичного образу життя людини

176. Культ особистої слави в епоху Відродження наказував досягнення історичного безсмертя шляхом

а) військової доблесті

б) слави, досягнутої предками

в) заслуг в будь-якій сфері суспільної діяльності

г) безпрецедентного збагачення

177. Етичною доброчесністю Відродження стає рахунок часу, оскільки

а) воно наближає людство до кінця світу

б) оплата труда є почасовою

в) історія починає розглядатися з позицій прогрессизма

г) людина повинна встигти реалізувати себе в земному житті

178. У епоху Відродження виникають і розвиваються такі літературні жанри як

а) щоденник

б) біографія

в) автобіографія

г) епістолярний жанр

д) всі відповіді вірні

е) вірні перші три відповіді

179. Ренесансний неоплатонизм затверджував, що формою сходження до Бога є

а) жорстке обмеження у всіх потребах

б) служіння божественному в людині

в) медитативная практика

г) особлива дисципліна розуму

180. Італійський гуманіст М. Фічино доводив, що безсмертна душа людини за своєю природою

а) неповторна і індивідуальна

б) безличностна

в) є плодом фантазії

г) матеріальна

181. Пико делла Мірандола затверджував, що серединне положення людини в «ланцюгу буття» є

а) динамічним

б) статичним

в) залежним від волі Бога

г) встановленим природою

182. Північне Відродження проходило під знаком таких радикальних змін як

а) Сторічна війна 133 - 1457 рр.

б) повернення до республіканського правління за зразком Рима

в) Реформація

г) церковно-державна секуляризация

183. Возрожденческий заклик «назад до джерел» діячі Реформації реалізовували як духовне повернення до

а) апостольським часам

б) народним верованиям

в) античної релігії

г) арианству

184. У теологическом аспекті широке розуміння Реформації включає також

а) початок південного Відродження

б) індустріальний розвиток Європи

в) поява такої форми влади як конституційна монархія

г) контрзаходи католицизму у відповідь на рух протестантів

185. Ім'я відомого італійського проповідника XVI в., що вимагав оновлення католицької церкви, було

а) Х. Торквемада

б) Фр. Ассизський

в) Дж. Савонарола

г) Л. Сфорца

186. Протестантизм, критикуючи католицьке вчення, руйнував середньовічний принцип

а) иерархизма

б) пієтизму

в) креационизма

г) теоцентризма

187. Заперечуючи чернечу аскезу, протестантизм бачив можливість реалізації аскетичного ідеалу в

а) вчених заняттях

б) щоденному вивченні Біблії

в) збільшенні числа постів

г) труді

188. Приведіть у відповідність імена реформаторів і назви країн, в яких проходила їх діяльність:

Лютер Німеччина

Цвінглі Швейцарія

Кальвін Швейцарія

Вікліф Англія

189. Англійський гуманізм сформувався

а) в XIV сторіччі

б) на рубежі XV-XVI віків

у) в кінці XVI століття

г) в XVII сторіччі

190. Особливістю англійської Реформації є те, що в цьому русі першорядними були питання

а) політичні

б) релігійні

в) наукові

г) етичні

191. Заслугою лікаря Томаса Лінакра як діяча англійського гуманізму є

а) переклад Біблії на англійську мову

б) переклад трудів Галена

в) синтез медичних знань

г) неприйняття будь-яких негуманних методів лікування

192. Відмінність між грецьким оригіналом Біблії і Вульгати була така, що англійський гуманіст Т. Лінакр, прочитавши грецький варіант Св. Писання, вигукнув:

а) Помилка в одному - помилка у всьому

б) Якщо це і не вірне, то все ж добре вигадано

в) Слова відлітають, написане залишається

г) Або це не Євангеліє, або ми не християни

193. У англійській Реформації, що стала двигуном буржуазного прогресу, Т. Мор бачив

а) новий тип прогресивних соціальних відносин

б) підступи диявола

в) загрозу християнству

г) можливість зміцнення церкви

194. Що зв'язувало проторенессансную літературу зі середньовічною традицією?

а) романтизм і реалізм

б) аллегоризм і дидактизм

в) акционизм і алиенация

г) акосмизм і містицизм

195.«Божественна комедія» Данте виражає середньовічні культурні орієнтири, оскільки

а) обкреслює середньовічну картину світу

б) спирається на біблійні сюжети

в) її головними героями є святі люди

г) виражає есхатологические мотиви

196. Хто, разом з Люцифер, знаходиться на самому низькому рівні Пекла у Данте?

а) прелюбодеи

б) зрадники

у) вбивці

г) брехуни

197. Поема Данте відображає возрожденческую специфіку в контексті?

а) оспівування хвали "царству людини"

б) зв'язку людської мови і Божественного Логоса через поезію

в) поетичної теології

г) антропоцентризма, що формується

198. По якій причині оповідачі новел «Декамерона» виявилися разом?

а) паломництво

б) в'язничний висновок

г) епідемія чуми

д) рицарський турнір

199. Хто є автором «Листів темних людей»?

а) М. Лютер

б) Л. Аріосто

в) Т. Тассо

г) Е. Роттердамський

д) У. фон Гуттен

200. Серед вказаних нижче назв, виділіть ті, які відносяться до «народних книг» Німеччини, написаних анонімними авторами:

а) «Шилдьбюргери»

б) «Похвала дурості»

в) «Корабель дурнів»

г) «Історія про лікаря Іоганне Фаусте»

д) «Цікава повість об Тіле Уленшпігеле»

е) «Домашні бесіди»

201. Хто з вказаних нижче німецьких гуманістів виступав в своїх трактатах проти бюргерської політики М. Лютера?

а) І. Рейхлін

б) Е. Роттердамський

в) Т. Мюнцер

г) Г. Буш

202. Примикаючи до середньовічного літературного жанру «видінь», поема У. Ленгленда «Бачення про Петра-орача» (1337) уперше називає обов'язковою християнською доброчесністю

а) труд

б) милосердя

в) некористолюбство

г) упокорювання

203. У англійській літературі епохи Відродження особливу популярність придбаває такий народний поетичний жанр як

а) сага

б) фаблио

в) балада

г) станси

204. У баладах про Робін Гуде викриваються

а) шериф

б) священослужитель

в) феодали

г) король

д) всі відповіді вірні

е) вірні перші три відповіді

205. Місцем постійного перебування Робін Гуда є

а) Арденнский ліс

б) Ноттінгем

в) Шервудский ліс

г) Ньюкасл

206. Спробуйте привести у відповідність оповідачів і їх характеристики з «Кентерберійських розповідей» Дж. Чосера: Чернець

Студент

Лікар

Ткаля

Шкіпер

віддає перевагу полюванню і лебедяче жарке

гідний в справах і мовах, але бідний, як церковний щур

нажив немало золота на чумі

за словом в кишеню не лізе, користується пошаною

цінить силу, спритність і матеріальну вигоду

207. Романи Т. Делоні (1543-1600) названі «виробничими», оскільки присвячені

а) побуту ремісників

б) життя великих і дрібних фермерів

в) труду селян

г) діяльність середнього класу

208. Хто носить золото в «Утопії» Т. Мора?

а) монархи

б) священики

в) раби і злочинці

г) тільки жінки

209. На відміну від жіночого ідеалу середніх віків, кохана в сонетах Шекспіра з'являється як

а) ангелоподобное істота

б) втілення краси

в) земна жінка

г) осереддя доброчесності

210. Виділіть назви комедій Шекспіра серед приведених нижче

а) «Дванадцята ніч»

б) «Виндзорские проказници»

в) «Як вам це сподобається»

г) «Венеціанський купець»

д) «Сон в літню ніч»

е) «Безплідні зусилля любові»

ж) всі відповіді вірні

з) вірні перші три відповіді

211. У «Дванадцятій ночі» сер Тобі звертається до Мальволіо зі словами: «Або ти думаєш, що якщо ти добродійний, так уже не повинно бути ні пиріжків, ні пива?». Погляди якої релігійної групи висміює Шекспір в особі Мальволіо?

а) баптисти

б) квакери

в) пуритани

г) адвентисти

212. У ренесансному живописі з'являється такий жанр як

а) книжкова мініатюра

б) ікона

в) портрет і автопортрет

г) натюрморт

213. Концепція зображального мистецтва Відродження шикується навколо

а) умопостигаемой моделі світу

б) теологической моделі світу

в) ідеї уявної реальності

г) реально зримої моделі світу

214. Художники середньовіччя малювали на стінах кладовищ «тріумфи смерті»; ренесансний живописець Лоренцо Коста зображає на стінах церкви Сан Джіакомо

а) «Танець смерті»

б) «Мадонну з немовлям»

в) «Весну»

г) «Тріумф життя»

215. Представником венецианской художньої школи епохи Відродження є

а) Донателло

б) Мазаччо

в) Белліні

г) Брунеллеськи

216. Втілюючи візуальне сприйняття світу, картина епохи Відродження будується

а) по горизонтальній схемі

б) по вертикальній схемі

в) по схемі колажа

г) всі відповіді вірні

217. Живописці Кватроченто, відкриваючи нове розуміння горизонту в живописі, створюють ефект

а) геометричної перспективи

б) золотого перетину

в) повітряної перспективи

г) математичної пропорції

218. Як композиційний механізм для відображення драматичного конфлікту художники Ренесансу використали

а) вертикальну площину картини

б) передній план і глибину

в) спотворення перспективи

г) порушення пропорцій

219. На відміну від майстрів південного Відродження, північні живописці звертають пильну увагу на

а) прорисовку світла і тіні

б) колірну гамму

в) ретельне зображення деталей

г) відповідність костюмів епосі,

що зображається 220. Психологизм як характеристика витворів зображального мистецтва стає заметений в картинах

а) середніх віків

б) раннього Відродження

в) зрілого Відродження

г) Нового часу

221. Відносно планіметрії ренесансна архітектура відрізняється

а) спрямованою угору вертикаллю

б) урівноваженістю вертикалі і горизонталі

г) обважнювати горизонталлю

д) еклектизмом

222. Новий тип будівлі, який з'являється в епоху Відродження - палаццо - являє собою

а) міський особняк

б) заміську садибу

в) феодальний замок

г) храмовую споруду

223. Який принцип лежить в основі музичної композиції Відродження?

а) нарізність і дискретность

б) полифонизм

в) різноманіття в єдності

г) одноманітність

224. У світоглядному відношенні стиль «суворого листа» називають музичним

а) пантеїзмом

б) теоцентризмом

в) антропоцентризмом

г) атеїзмом

225.«Суворий лист» вимагав рівноправності чотирьох голосів, яка забезпечувалася

а) атонией

б) додекафонией

в) какофонією

г) поліфонією

226. Слідуючи музичному стилю «суворого листа», композитори Відродження уникали диссонансного звучання інтервалу, названого

а) сатанинською квартою

б) люциферовой терцією

у) вельзевуловой секундою

г) диявольською квінтою

227. Яке нововведення відрізняє месу епохи Відродження від середньовічної?

а) варіації

б) імітації

в) поліфонія

г) всі відповіді вірні

д) жодна відповідь не вірна

228. До видів імітаційної музичної техніки, що використовується ренесансними композиторами, відноситься

а) звертання

б) «ракоходний варіант»

в) контрапункт

г) антифон

д) вірні перші три відповіді

е) всі відповіді вірні

229. Виділіть жанри світської музики епохи Відродження:

а) мадригал

б) шансон

в) мотет

г) романс

д) вірні перші дві відповіді

е) всі відповіді вірні

230. Реверанси і поклони в танцях епохи Відродження являли собою

а) танцювальне привітання

б) основні фігури танця

в) ритуал придворного етикету

г) необов'язкові елементи

231. Для дам найбільш важким в танцювальному мистецтві Відродження було

а) виконувати реверанси

б) слідувати рухам направляючої пари

в) управляти рухом шлейфа

г) рухатися в такт музиці

232. Особливе значення малюнок рук придбав в такому танці як

а) бранли

б) бассданс

в) гавот

г) менует

д) бурре

е) тамбурин

233. Особливістю «бургундской моди» в епоху Відродження було

а) жорсткий традиционализм

б) епатирующая екстравагантність

в) перевага скромних тонів

г) проходження античним зразкам

234. Мода епохи Відродження відповідала передусім

а) майновому положенню

б) становому положенню

у) віковим характеристикам

г) конфессиональной приналежності

235. Хвороба, яка розповсюджується з XVI віку в зв'язку з переважним вживанням кукурудзи, називалася

а) яскраво-червона лихоманка

б) пеллагра

в) ладендо

г) хлороз

д) цинга

236. Відкриття Колумба, те, що поклало почав конкисте, сприяло поширенню в Європі смертельної форми

а) малярії

б) висипного тифу

у) віспа

г) сифілісу

237. З муки плодів якої рослини виготовлявся поширений на півдні Європи «деревний хліб»?

а) крушина

б) глід

в) каштан

г) кизил

д) груша

238. До XVI віку розкішшю в Європі залишаються наступні предмети і продукти:

а) стільці

б) цукор

в) носова хустка

г) столові прилади

д) тарілки

е) перець

ж) всі відповіді вірні

з) не вірні перші дві відповіді

239. До XV віку в Європі горілка була відома як

а) розкіш, що дорого коштує

б) напій бідняків

в) лікарський засіб

г) не була відома зовсім

240. Як позбувалися побутової нечистоти городяни епохи Відродження?

а) виливали з вікна

б) вивозили в спеціально відведене місце

в) залишали в спеціальній ямі під будинком

г) викидали в ріку

241. У яких випадках міські власті епохи Відродження організовували прибирання вулиць?

а) восени після листопада

б) перед приїздом важливих персон

в) після чумних епідемій

г) перед релігійними святами

242. У 1578 р. французький король Генріх III видав указ, згідно з яким зали палацу повинні до його підйому очищатися від

а) недогризків

б) подвязок

в) свічкових огарків

г) екскрементов

243. Вседозволеність радикального індивідуалізму в епоху Відродження А. Ф. Лосев називав

а) зворотною стороною титанизма

б) витратами гуманізму

в) платою за прогрес капіталізму

г) всі відповіді вірні

Тема №7: Російська освіта

244. У культурі Московській Русі синонимичним поняттю «духовність» виступає поняття

а) святість

б) гуманізм

в) ученість

г) мудрість

245. Н. А. Бердяев затверджував, що церковний розкол в Росії XVII в. треба розуміти як

а) джерело позитивних для культури змін

б) боротьбу капіталістичного і феодального світоглядів

в) архетипическую модель розвитку російської культури

г) збільшення провалля між церковною етикою і повсякденним життям

246. Найбільш значною фігурою в ідеології російського старообрядчества був

а) митрополит Ілларіон

б) митрополит Макарій

в) протопоп Аввакум

г) патріарх Никон

247. Аналог протестансткой етиці в Росії можна виявити в

а) язичницьких переконаннях

б) культе труда староверов

у) в етиці нестяжателей

г) в етиці иосифлян

д) жодна відповідь не вірна

248. Які зміни розділяють традиційний синкретизм російської «культури-віри» на власне «віру» і власне «культуру»?

а) церковний розкол

б) реформи Петра I

в) політика Ганни Іоанновни

г) політика Миколи II

249. Відносно церкви як соціального інституту і держави церковні реформи Петра I означали

а) включення церкви в державно-бюрократичну систему

б) посилення ідеологічного двовладдя церкви і держави

в) підкорення державних інтересів церковним

г) піднесення церкви над державою

250. Уперше ввів в російську історіографію культурологическую константу, додаючи тим самим історії характер духовної біографії народу

а) Ломоносов

б) Щербатов

в) Данільовський

г) Герцен

251. Які зміни в художній культурі Русі відображали захід Московського Царства?

а) вільне відношення до канонів іконопису

б) звернення до вимислу в літературі

в) зародження театру

г) поява зображального жанру ню

д) вилучення з культури всього, що було пов'язано з язичеством

е) всі відповіді вірні

ж) вірні перші три відповіді

252. Першим світським учбовим закладом, який з'явився при Петрові I, був

а) Школа математицких і навигацких наук

б) Артеллеристская школа

в) Медична академія

г) Інженерна школа

253. Вибудовуючи систему світської освіти, Петро I почав її створення з

а) початкової школи

б) професійної школи

г) академічної школи

д) середньої школи

254. Петро I тяжів до

а) православній культурі

б) культурі протестантизму

г) католицькій культурі

д) до англиканской культури

255. Які курси включало в себе навчання в Слов'яно-греко-латинській академії?

а) грецька граматика

б) поетика

в) риторика

г) філософія

д) всі відповіді вірні

е) вірні перші три відповіді

256. У другій половині XVIII віку в Росії відкриваються наступні наукові і освітні установи:

а) Академія наук

б) Московський університет

в) Петербургский гірський інститут

г) Смільний інститут благородних дівчат

д) всі відповіді вірні

е) вірні перші дві відповіді

257. Виділіть представників так званої «Вченої дружини Петра»:

а) Ф. Прокопович

б) В. Н. Татіщев

в) А. Д. Кантемір

г) А. М. Черкасський

д) А. Ю. Трубецкой

е) всі відповіді вірні

ж) вірні перші три відповіді

258. Якого роду ідеологію виражали члени гуртка Ф. Прокоповича?

а) самодержавного абсолютизму

б) колегіального правління дворян

в) конституційної монархії

г) народного представництва

259. Яку раціональну основу знаходили члени гуртка Ф. Прокоповича для своєї ідеології?

а) ідею природного права

б) ідею божественного керівництва

в) ідею суспільного договору

г) етичний початок

260. Які два соціальних ідеали виявляються в суперечливій єдності в російській політичній культурі?

а) соборность і авторитарность

б) індивідуалізм і тоталітаризм

в) демократія і деспотія

г) монархізм і конституционность

261. Які етапи виділяв Татіщев у «всесвітньому умопросвячении»?

а) поява писемності

б) винахід книгодрукування

в) земне втілення Спасителя

г) всі відповіді вірні

д) вірні перші дві відповіді

262. Віддаючи свої переваги західної моделі цивілізації, Татіщев вважав, що основною умовою розвитку культури є

а) релігійна духовність

б) цивільний закон

у) воля Бога

г) технологічний прогрес

263. Татищев вважав, що культурно-історичний процес

а) розрізнюється для Сходу і Заходу

б) специфічний відносно кожної окремої культури

в) однаковий для всіх народів

г) являє собою філософську вигадку

264. За яким принципом М. В. Ломоносов виділяв п'ять етапів в російській історії?

а) розвиток державності

б) культурної самобутності

в) лінгвістичний принцип

г) розвиток релігійного життя

265. У питанні про початок державності на Русі Ломоносов займав позицію

а) варязького запозичення

б) споконвічно російського походження державної влади

в) етнічної спорідненості слов'ян і варягів

г) татаро-монгольських джерел

266. Виділяючи чотири «стани» людського суспільства, С. Е. Десніцкий затверджував залежність його духовного життя передусім від

а) господарської діяльності

б) типу релігії

в) технічного забезпечення труда

г) ні дин відповідь не вірна

267. Завдяки діяльності якого російського просвітника вийшло десять томів зібраної ним древньоруський літератури?

а) І. І. Дмітрієв

б) Н. І. Новіков

в) М. М. Хераськов

г) М. В. Ломоносов

268. Хто, після початку публікації «Історії держави російської», сказав: «Древня Русь відкрита Карамзіним, як Америка Колумбом»?

а) І. М. Іловайський

б) А. І. Герцен

в) В. А. Жуковський

г) А. С. Пушкин

269. Серед вказаних нижче понять, що визначають російську культуру XVIII-XX віків, виділіть те, яке не має аналогів в інших мовах:

а) віра

б) аскетизм

в) ідеологія

г) інтелігенція

270. Для російської інтелігенції інтелектуальна діяльність має по перевазі характер

а) професійний

б) ідеологічний

в) агональний

г) жодна відповідь не вірна

271. Д. С. Мережковський вважав, що відмінною рисою російської інтелігенції є

а) розум і честолюбство

б) професіоналізм

в) дисципліна і відповідальність

г) серце і совість

272. Кому належить наступний програмний лозунг: «православ'я, самодержавство, народність»?

а) західникам

б) євразійцям

в) слов'янофілам

г) прихильникам теорії «Південь-Північ»

273. Відповідно до канонів класицизму, основою трагічного конфлікту в п'єсах А. П. Сумарокова є суперечність між

а) боргом і почуттям

б) добром і злом

в) традицією і інновацією

г) демократією і деспотією

274. У області класичної драматургії М. В. Ломоносов висунув ідею

а) єдність часу і місця

б) полифонизма

в) трьох стилів

г) всі відповіді вірні

275. Основним жанром поезії класицизму в Росії було

а) ода

б) елегія

в) станси

г) байка

276. Для західноєвропейського і раннього російського сентименталізму була характерною форма

а) розповіді

б) повісті

в) романа

г) епопеї

277. М. Н. Карамзіна називають фундатором істинно російського сентименталізму, оскільки перші російські сентименталисти наслідували

а) Керуаку і Джойсу

б) Лафонтену і Свіфту

в) Руссо і Річардсону

г) Верлену і Малларме

278. Відмова від монументальної епістолярної форми в області сентиментальної прози дозволила М. Н. Карамзіну

а) дати характеристики героям

б) посилити роль пейзажу

у) ввести опис місця дії

г) збільшити динаміку сюжету

д) всі відповіді вірні

е) жодна відповідь не вірна

279. Кого в повісті «Фрол Силін» М. Н. Карамзін називає «великим чоловіком», гідним вічного визнання?

а) селянина

б) відлюдника

в) Петра I

г) А. Меньшикова

280. Ідея, яка епатировала громадськість в «Бідної Лізе» - це ідея

а) самогубства

б) позашлюбних відносин

у) внесословной цінності особистості

г) соціальної рівності перед фізичною стороною любові

281. Який твір можна вважати завершенням епохи класичної драматургії в Росії?

а) «Острів Борнголд» М. Н. Карамзіна

б) «Ундина» В. А. Жуковського

в) «Борис Годунов» А. С. Пушкина

г) «Горе від розуму» А. С. Грібоєдова

282. Характерною рисою романтичної літератури стає конфлікт між

а) профанним і сакральним

б) инокультурним і національним

в) особистістю і навколишнім світом

г) особистістю і Богом

283. Н. В. Гоголя вважають першим письменником художньої школи, що отримала назву

а) натуралізм

б) критичний реалізм

в) сюрреалізм

г) коснтруктивизм

284. Розташуйте наступні школи російського іконопису по убуванню відповідності традиційним канонам:

а) школа Симона Ушакова (3)

б) годуновская школа (1)

в) строгановская школа (2)

285. Розташуйте в хронологічному порядку стилі церковних споруд в Росії XVI-XVIII віків:

а) шатровий (1)

б) крестово-купольний (2)

в) наришкинское барокко (3)

г) барокко (4)

286. На відміну від інших видів мистецтва, класицизм зберігає свої позиції в російській архітектурі XIX віку, формуючи стиль

а) рококо

б) ампір

в) модерн

г) монументализм

287. У зображальному мистецтві Росії XVII віку уперше виникає жанр портрета, який називається

а) парсуна

б) кощуна

в) паворзь

г) зегзица

288. До другої половини XVIII віку в зображальному мистецтві Росії домінував портрет, однак в епоху класицизму отримує розвиток

а) пейзажний живопис

б) пастораль

в) історичний живопис

г) марина

289. Початок скульптурного мистецтва в Росії пов'язаний з ім'ям

а) Ж.-Би. Леблона

б) Д. Трезіні

в) К. Б. Растреллі

г) Л. Каравакка

290. Автором «Мідного вершника» є

а) Е. М. Фальконе

б) Т. де Томон

в) К. І. Росси

г) І. П. Мартос

д) П. К. Клодт

291. Виділіть імена перших російських скульпторів

а) Ф. І. Шубін

б) М. І. Козловський

в) С. С. Піменов

г) М. Ф. Казаков

д) Всі відповіді вірні

е) Вірні перші дві відповіді

292. Найбільш відомим твором М. І. Козловського є така скульптура як

а) Самсон, що роздирає пащу леву

б) пам'ятник А. В. Суворову

в) погруддя князя Голіцина

г) погруддя імператора Павле I

293. Яким чином карали в петровскую епоху дворян, що явилися на службу з бородою і вусами?

а) ув'язнювали

б) накладали епитимью

у) вивалювали в дьогті і перах

г) били батогами

294. Що в епоху петровских реформ загрожувало купцю, що торгував російським одягом?

а) конфіскація майна

б) посилання

в) каторжні роботи

г) церковна анафема

Тема: Культура і суспільство.

295. Хто може виступати суб'єктом-носієм культури?

а) нація

б) особистість

в) демографічні групи

г) професійні групи

д) клас

е) всі відповіді вірні

ж) вірні перші дві відповіді

296. Такі риси культури як норми побуту, звичаї і обряди, місцева розмовна мова і стиль одягу, фольклор формують

а) етнічну ідентичність

б) національну ідентичність

в) політичну ідентичність

г) конфессиональную ідентичність

297. Крім пут «крові і грунту» національна ідентичність виробляється на перетині таких соціальних інститутів і феноменів як

а) державна влада

б) економічні зв'язки

в) писемність

г) літературна мова

д) всі відповіді вірні

е) вірні перші дві відповіді

298. З точки зору Н. Лумана, суспільство загалом являє собою коммуникативную систему, оскільки воно демонструє властивості

а) самореференції і аутопойезиса

б) аутизма і реалізму

в) дидактизму

г) виртуализма

299. Результатом самоорганизації системи є

а) деградація

б) хаотизация

у) впорядкованість

г) пандетерминизм

300. У кібернетичній парадигмі міра впорядкованості системи називається

а) інформацією

б) ентропією

в) негентропией

г) бифуркация

301. Яку функцію в системі виконує негативний зворотний зв'язок?

а) що гармонізує

б) конфликтогенную

в) що стабілізує

г) інноваційну

302. Згідно з теорією самоорганизації, репликатором значущої інформації в біологічних системах виступає ген, а в социокультурних -

а) аттрактор

б) фрактал

в) мем (meme)

г) рекурсія

303. З семиотических позицій мова виступає як система знаків, з практичних -

а) як система правил коммуникативного поведінки

б) як вербально оформлене повідомлення

в) як матриця діяльності

г) всі відповіді невірні

304. По суті вирішення конфлікту в социокультурной системі - це

а) процес силового характеру

б) процес деструкції системи

в) процес стабілізації

г) проблема коммуникативного порядку

305. Ю. Хабермас вважав, що політична влада спроможний витіснити конфлікт, що зародився з будь-якої суспільної сфери крім сфери

а) зовнішньополітичних відносин

б) культури

в) сексуальних відносин

г) економіки

306. За своєю природою правила обміну інформацією в суспільстві є

а) конвенциальними

б) успадкованими

в) безумовними

г) зумовленими природними процесами

307. Якого роду правила комунікації, приведені нижче, є конвенціональними?

а) семиотические

б) етичні

в) сексуальні

г) державні

308. Стандартна модель комунікації включає наступні елементи:

а) джерело

б) одержувач

в) повідомлення

г) кодування

д) декодування

е) всі відповіді вірні

ж) вірні перші три відповіді

309. Приведіть у відповідність моделі комунікації і імена їх дослідників:

К. Шеннон математична

Н. Вінер кібернетична

Ю. Лотман семиотическая

Р. Барт міфологічна

Ж. Лакан психотерапевтична

310. Виділіть можливі види комунікації:

а) візуальна

б) вербальная

в) політична

г) художня

д) міфологічна

е) перформансная

ж) всі відповіді вірні

з) вірні перші три відповіді

311. Який вигляд культури продуцируют сучасні коммуникативние технології?

а) елітарну

б) професійну

в) релігійну

г) масову

312. Виділіть імена мислителів, що досліджували феномен «масового суспільства»:

а) Г. Тард

б) Х. Ортега-и-Гассет

в) Г. Ле Бон

г) Г. Маркузе

д) С. Моськовичи

е) Е. Канетті

ж) У. Еко

з) всі відповіді вірні

и) вірні перші дві відповіді

313. З точки зору Х. Ортеги-и-Гассета, новий тип людини, якого створює масова культура - це

а) людина довершена

б) людина невпевнена

в) людина сверхразумний

г) людина самовдоволений

314. Виділіть термін, який визначає характер артефактов масової культури:

а) шедевр

б) китч

в) раритет

г) фальсифікат

315. Специфіку сучасної культури, освічену новими інформаційними технологіями, М. Маклюен зафіксував в понятті

а) глобальне село

б) інформаційна урбанізація

в) киберстагнация

г) інформаційна неврастенія

316. Термін «інформаційне суспільство» належить

а) японському досліднику Й. Масуде

б) англійському соціологу Д. Беллу

в) американському вченому О. Тоффлеру

г) російському соціологу і економісту В. Л. Іноземцеву

317. Як називає З. Бжезінський еліту технократичного суспільства?

а) інформаційні берети

б) «цифрові комірці»

в) меритократия

г) технолигенция

318. Термін контркультура, належний Т. Роззаку, означає:

а) тип протестуючого світовідчування

б) стиль життя, альтернативний пануючому

в) антитрадиційні форми художньої творчості

г) всі відповіді вірні

д) жодна відповідь не вірна

319. Укажіть процеси, які характерні для сучасної російської культури

а) комерціалізація

б) деидеологизация

в) политизация

г) аморализация

320. Менталітет народу характеризується

а) способом передачі повідомлень

б) типом домінуючої культури

в) мовою

г) генотипом

321. Сучасний стан культури, як стан симуляції, в якому "ми приречені перегравати всі сценарії саме тому, що вони вже були одного разу розіграні - все одно реально або потенційно" оцінює

а) Бодрійяр

б) Фуко

в) Ліотар

г) Маркузе

Тема: «Культура Древнього Сходу»

322. Ідея якого роду відмінностей встановлена в основу поняття «азіатський спосіб виробництва»?

а) географічних

б) еволюційних

в) социокультурних

г) релігійних

323. Укажіть социокультурние цінності східних цивілізацій, які пов'язані зі специфікою азіатського способу виробництва:

а) активність

б) традиционализм

в) прокреативизм

г) колективізм

д) созерцательность

е) новації

324. Укажіть соціальну структуру, яка є основою азіатського способу виробництва:

а) феодальний маєток

б) скотоводческая община

в) місто-держава (поліс)

г) землеробська община

325. Розташуйте в хронологічному порядку наступні релігійно-філософські тексти древньої Індії:

а) Араньяки (3)

б) Веди (1)

в) Сутри (5)

г) Брахмани (2)

д) Упанішади (4)

326. Брахман і Атман співвідносяться як

а) душа і тіло

б) порядок і хаос

в) абсолютний дух і його самосвідомість

г) матеріальний мир і його закономірності

327. У якій з чотирьох самхит викладаються самі ранні методи індійської медицини і фармакології?

а) Самаведа

б) Атхарваведа

в) Яджурведа

г) Рігведа

328. Зміщення інтересу від знань про жертвоприносини до знань про вічне «я» в Упанішадах свідчить про

а) ускладненні ритуальної практики

б) зародженні філософського осмислення світу

в) розкладанні родового ладу

г) впливі чужеродних культурних цінностей

329. Який образ лежить в основі пояснювальних моделей світу, суспільства і людини у ведическом світогляді?

а) тіло первожертви

б) взаємодія чоловічих і жіночих начал

в) образ верховного божества

г) природні цикли

330. Розташуйте наступні терміни в таблиці так, щоб вони відповідали символіці тіла Пуруши: Пуруша гуни варни доши

голова

саттва

брахмани

дихання

торс

раджас

кшатрии

жовч

стегна

тамас

вайшья

слиз

331. Вірші з ведической літератури, які покликані гармонізувати організм людини з вічним звучанням Всесвітом, називаються

а) мудрами

б) мандалами

в) мантрами

г) янтрами

332. Первинне значення терміну «карма» - це

а) ритуальна діяльність для постійного відтворення існування світу

б) покарання за злочинні діяння

в) доля, яку боги призначають людині

г)

333. Поступову зміну значення поняття «карма» приводить його до наступного значення:

а) закон космічної подяки за будь-яку дію, яка порушує світову рівновагу

б) зовнішні обставини, непідвладні контролю з боку людини

в) темна, ворожа сторона людської природи, яку потрібно придушувати

г) необхідність ретельного виконання обов'язків своєї варни і касти

334. Поняття «сансара» означає

а) вічну череду смертей і нових народжень усього сущого

б) звільнення від перевтілень за допомогою праведного життя

в) можливість втілитися як бог як кінцева мета і значення життя будь-якого індивіда

г) колесо як символ форми Вселеної

335. Які з шести ортодоксальних філософських шкіл Індії найбільш близькі до ведической літератури?

а) веданта і миманса

б) ньяя і вайшешика

в) санкхья і йога

336. Однією з найбільш відмінних рис миманси є вчення про

а) дхарме

б) праманах

в) кармі

г) звуках-субстанціях

337. Яка з нижеперечисленних шкіл ортодоксальної філософії в Індії розробила пятичленний силогізм?

а) вайшешика

б) санкхья

в) ньяя

г) миманса

338. Виділіть властивості, якими школа вайшешика наділяє атоми:

а) несотворимие

б) вічні

в) неподільні

г) сложносоставние

д) що почуттєво сприймаються

е) автодетерминируемие

339. Який розділ йоги практикує дисципліну і розширення психічних можливостей і свідомість людини?

а) бхакти-йога

б) карми-йога

в) джняня-йога

г) раджа-йога

д) хатха-йога

340. Вправи хатха-йоги мають на увазі

а) контроль над свідомістю

б) контроль над диханням

в) контроль над тілом (асани)

в) сукупність цих форм контролю

Готуємося до уроку
Нижня порожниста вена, джерела її освіти, топографія. Притоки нижньої порожнистої вени і їх анастомози (2).
Загроза конкуренції і державне антимонопольне регулювання
Польовий іонізаційний мікроскоп (ПИМ).
Методи мотивації. Система мотивації персоналу

© ni.biz.ua - портал навчальної інформації