На головну сторінку

Що таке сфінкс?в Др. Єгипті - статуя фант-го істоти з головою людини і тілом лева

Що таке Акрополь? піднесена і укрепл частина поліса

Наз. хронолог рамки епохи Возрожд вИтал XIV - XVI

160. Наз. хронолог рамки епохи Сівба ВозрожXV - XVII вв.

161. Наз. худий направ в живши XIX представники к-го ставили перед собою задачу безпосереднього спостереження навколишньої действит в її разнообраз індивід проявл, виявляючи пильну увагу до передачі світла, руху повітряної маси і т. д.= імпресіонізм

162. Наз. худий, к-ий став основопол искус немецкогоВозрожд = Дюрер

163. Однієї з особен якої др кул був культ синівської почтител і повага до старших?=древнекитайской

164. Визначте брешемо рамки византийскойкул IV - сірок. XV

165. Батьком античної трагедії билЕсхил

166.По яких основах струк-ця культура?по суб'єкту-по змісту-по характеру

167. З'явившись кого вигляду позов входили в склад твор содруж "Могутня купка"?музика

168. Скульп портрет який егип. цариця увійшов в истор мир искус як один з еталонів жіночої краси? =Нефертіті

169.Сплав яких 4 кул представляв византивизм (визан кул)? римська (ромейская) = іудейська = персидська = еллинская

170.Творч-у якого живописця і графіка наз вершиною голландського реалізму 17 віку?= Рембрандта

171. Укажіть наибе повне визначення кул- сама челя дея-і всі її продукти

172.Укажіть з'явившись "віку геніїв" (XVII у.) в наукеДекарт = Лейбніц = Ньютон= Бойль

173. Чим відрізнялося христ-у від антич. язич?орієнтацією навнутренний мирчел = переконанням вгреховностиземной життя = проповедьюсмирения=аскетизм

174. Що в науковій літературі означають зрозумілий "друга (искус-ая) природа"?культуру

176. Що такий анімізм?= віра в одушевленность речей і явищ природного світу

177. Що таке інш. грецький "поліс"?місто-держава

178. Що таке ср. вікова схоластика?Фил-я, направлена надоказательство буття богаи що спирається на некритичне проходження авторитету

179. Що таке субкультура?культура відпочинок соц-их груп, система ценностейк-ихотличается від загальноприйнятої, офіційної

181.Що явл предметом кул-логії як науки?-истор-ие форми кул-ри= мат і дух культура

182. Назвіть дві системи уявлень про культуру:Афинская і Спартанська\Главноє в культурі Спартанського суспільства?вояцьке искусст

183. Илиоти - це....низи обще6ства в Древньої Греций

184. Система управління в Спартемонархия

185. Що характерно у поглядах на культуру в античностикосмоцентризм

186. Що характерно у поглядах на культуру в средневековьетеоцентризм

187. Що характерно у поглядах на культуру в Нове времяантропоцентризм

188. Згідно О. Шпенглеру, цикл кожної культури укладається в один і той же тимчасової інтервал. Він включає в себе чотири періоди, назвете ихзарождение; розквіт; старіння; смерть

УВАГА! ПРАВИЛЬНІ ВІДПОВІДІ ВИДІЛЕНІ ЖИРНИМ ШРИФТОМ

Заняття № 1.

1. Виділіть хронологічні рамки зародження, становлення і институализації культурологического знання:

а) античність - 18 в.; 18 - 19 вв.; 20 в.

б) 17 в.; 18 в.; 19 в.

в) античність; середні віки; Новий час

г) 8 - 13 вв.; 14 - 17 вв.; 18 - 20 вв.

2. Термін «культурология» уперше вжив

а) Ф. Бекон

б) А. Кардінер

в) Гердер

г) Л. Уайт

д) Б. Маліновський

3. На якій дисциплінарній основі відбувалося формування культурологии?

а) філософія

б) етнологія

в) культурантропология

г) соціологія

д) міждисциплінарної

4. Залучаючи методи і підходи інших дисциплін, культурология створює власний методологічний інструментарій, оскільки

а) розвиток будь-якої науки вимагає формування особливої методології

б) культурологический дискурс має синтетичну природу

в) об'єкт і суб'єкта дослідження в культурології неможливо розділити

г) запозичені методи втрачають в культурології свій самодостаточний характер

5. Що є об'єктом вивчення в культурологии?

а) соціальні інститути і зв'язки

б) культурно-історичні типи

в) регулятивние механізми культури

г) технологічні детермінанти розвитку

д) жодна відповідь не вірна

6. Що є предметом вивчення в культурологии?

а) культура

б) закономірності генезису, формування і функціонування культури

в) ціннісний аспект колективної життєдіяльності людей

г) структурно-функціональний аспект соціальної активності

д) жодна відповідь не вірна

7. Чим визначається складна структура культурологического знання?

а) складовим характером об'єкта і предмета дослідження

б) різноманіттям методологічних підходів

в) різними формами культурно-історичної практики

г) сферою дослідницьких інтересів

8. По якому критерію можна диференціювати фундаментальну і прикладну культурологию?

а) мета дослідження

б) предметна область вивчення

в) рівень узагальнення

г) всі відповіді вірні

д) жодна відповідь не вірна

9. По якому критерію проводиться відмінність соціальної і гуманітарної культурологии?

а) методологія пізнання

б) об'єктивний/суб'єктивний характер досліджуваних предметів

в) обидві відповіді вірні

г) жодна відповідь не вірна

10. Культурология у власному значенні є

а) сукупністю приватних дисциплін, що вивчають окремі підсистеми культури

б) интегративним знанням про цілісний феномен культури

в) методологією осмислення суті культури

г) интерпретативной формою культурного самопознания

11. Що відображає категориальний апарат культурологии?

а) культурні закономірності, явища, процеси і зв'язки

б) типи культурно-історичного розвитку

в) структуру социокультурних взаємодій

г) ценностно-регулятивние елементи культури

12. Яку роль грають категорії культурології у вивченні культури?

а) систематизація емпіричного матеріалу

б) розробка методологій дослідження

в) формування дослідницьких задач

г) всі відповіді вірні

13. Яка з груп перерахованих нижче термінів повністю відноситься до категорій культурології, що характеризують процес і міру засвоєння культури?

а) соціалізація, аккультурация, девиантность, адекватність

б) инкультурация, адаптація, семантичні конструкти, утилітарність

в) аккультурация, артефакти, модерниизация, паттерни

г) толерантність, лимитрофность, деструкция, культурний код

14. Які моделі культури дозволяють створити міждисциплінарні і синтезуючі методи культурологии?

а) математичні

б) класифікаційні і дескриптивние

в) асоціативні

г) системні і динамічні

15. До якої фундаментальної групи методів відносяться польові дослідження в культурологии?

а) идеографической

б) номотетической

в) интерпретативной

г) жодна відповідь не вірна

16. У російському гуманітарному дискурсе культурологию збагатили методи

а) міфологічної і культурно-філологічної реконструкції (Н. Марр)

б) культурно-історичної типології (В. Данільовський)

в) системно-семиотического аналізу (В. Пропп, Ю. Лотман)

г) символізму (А. Лосев)

д) вірні третя і четверта відповіді

е) всі відповіді вірні

Види організації навчання. Принципи організації навчання
Стегнова артерія: її формування, топографія, гілки і області кровоснабжения. Кровоснабжение області тазобедренного суглоба
Конкурентне право Росії
Мистецтво кольору
Дозвіл конфліктів

© ni.biz.ua - портал навчальної інформації